Regulamin sklepu internetowego DMDE

§1 Warunki ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem lub Sklepem internetowym), działającego pod adresem www.dmde.pl jest firma PHU Partner - Katarzyna Bąkowska z siedzibą w Krakowie os. Tysiąclecia 32/17 wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerami NIP: 678-184-55-10, Regon: 385684891.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów.
 3. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalenie i przechowywanie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.
 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.

§2 Przedmiot działalności sklepu

 1. Sklep oferuje możliwość zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży, których przedmiotem jest sprzedaż kluczy elektronicznych (tzw. kluczy do aktywacji użytkownika programu) oferowanych przez współpracującego ze Sklepem producenta oprogramowania i pobrane przez Klienta bezpośrednio ze stron producenta (dostawcy oprogramowania) danego programu.
 2. Po złożeniu zamówienia przez Klienta i zawarciu umowy sprzedaży wybranego programu komputerowego otrzymuje on potwierdzenie na podstawie którego producent udziela Klientowi prawa do jego użytkowania.
 3. Kluczy do aktywacji użytkownika programu obejmuje w szczególności prawo do eksploatacji tego oprogramowania poprzez przechowywanie go w pamięci komputera oraz na nośnikach zewnętrznych i wykorzystanie go na oznaczonej liczbie stanowisk bez możliwości rozpowszechniania programu.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie oprogramowania komputerowego, a jedynie zakupionego przez niego Klucza aktywującego.
 5. Program może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę wskazaną w zamówieniu jako Licencjobiorca (Klient końcowy) programu komputerowego.
 6. Firma PHU Partner - Katarzyna Bąkowska nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania/użytkowania oprogramowania, do którego został zakupiony w sklepie internetowym www.dmde.pl klucz do aktywacji użytkownika programu.
 7. Informacje znajdujące się na stronie Internetowej www.dmde.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 8. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto oraz zawierają podatek VAT.

§3 Składanie zamówień i zawieranie umów

 1. Klient składa zamówienie w ten sposób, że umieszcza wybrane produkty w elektronicznym koszyku w sklepie internetowym.
 2. Po zakończeniu zakupów klient wypełnia formularz zamówienia.
 3. W formularzu zamówienia klient podaje dane niezbędne do świadczenia usług.
 4. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. Firma PHU Partner - Katarzyna Bąkowska nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza.
 5. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie zamówienia, na podstawie którego klient dokonuje płatności.
 6. Złożenie zamówienia nie wiąże się z nabyciem przez klienta roszczenia o wydanie klucza do aktywacji użytkownika programu.

§4 Realizacja zamówień i dokonywanie płatności

 1. Po zaksięgowaniu należności za zamówienie klient otrzymuje osobny list elektroniczny potwierdzający dokonanie wpłaty.
 2. Datą zawarcia umowy sprzedaży jest dzień wpływu środków na konto PHU Partner - Katarzyna Bąkowska i rozpoczęcie procedury dostawy następuje po tej dacie.
 3. Maksymalny czas realizacji zamówienia jest podany w trakcie składania zamówienia.
 4. Po zrealizowaniu zamówienia, w osobnym liście elektronicznym klient otrzymuje potwierdzenie zrealizowania zamówienia zawierające przedmiotowy klucz do aktywacji użytkownika programu wraz z instrukcją jego użycia.
 5. Faktura VAT jest wysyłana w formie elektronicznej na podany przez klienta adres e-mail w ciągu 48 godzin po zrealizowaniu zamówienia.
 6. Jeżeli po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail będącej potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu i dokonaniu wpłaty przez klienta na konto firmy PHU Partner - Katarzyna Bąkowska sklep internetowy nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia stał się niedostępny lub z innych przyczyn niezależnych od sklepu nie jest możliwe zrealizowanie dostawy towaru, wówczas sklep zawiadomi o tym fakcie klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną na jego konto.

§5 Reklamacje i zwroty

 1. Klucze licencyjne, sprzedawane przez sklep internetowy nie podlegają zwrotowi, gdyż po rejestracji są przypisane wskazanemu w zamówieniu Klientowi (tzw. klientowi końcowemu), przy czym uregulowanie to dotyczy klientów nie będących konsumentami.
 2. W przypadku klientów będących konsumentami, do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271 z późn. zm.), w zakresie wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3, pkt. 4 i 5 w/w Ustawy.
 3. W przypadku klientów będących konsumentami, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, w odniesieniu do umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdyż oprogramowanie zarejestrowane na dane Klienta końcowego jest z nim powiązane i ze względu na charakter Towaru nie podlega zwrotowi.
 5. Reklamacje należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected].

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma PHU Partner - Katarzyna Bąkowska.
 2. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez PHU Partner - Katarzyna Bąkowska w celach świadczenia usług, archiwizacji, usług wsparcia, dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.
 4. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w zamówieniu i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany bądź wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania w zakresie otrzymywania informacji handlowych.

§7 Prawa autorskie

 1. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży klient nie nabywa majątkowych praw autorskich - w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm.) - do oprogramowania komputerowego do którego uzyskał klucz do aktywacji użytkownika programu.
 2. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży klient nabywa wyłącznie klucz na podstawie którego może użytkować dane oprogramowanie komputerowe na warunkach określonych przez producenta w licencji, bez prawa do udzielania sublicencji.

§8 Siła wyższa

 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej (zdarzenia pozostającego poza racjonalną kontrolą Sklepu, którego ze swojej natury nie można było przewidzieć ani uniknąć takiego jak strajk, zdarzenie losowe, wojna, zamieszki, embarga, działania władz cywilnych albo wojskowych, akt terroru albo sabotażu, niedobór dostaw, w tym opóźnienie lub brak realizacji zamówienia ze strony producenta oprogramowania, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wypadek, promieniowanie, celowe uszkodzenie, awaria zasilania, instalacji albo urządzeń) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia albo niewykonanie swoich obowiązków w stopniu, w jakim wynikało to z działania siły wyższej.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze warunki oraz podane na stronie sklepu internetowego oraz cennik obowiązują od daty opublikowania ich na stronie: www.dmde.pl i mogą być zmieniane lub uchylane w całości, a także w części.
 2. Umowy zawarte na warunkach obowiązujących przed zmianą lub uchyleniem warunków są realizowane według zasad obowiązujących w czasie zawierania tych umów.
 3. Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym za formę pisemną uznawane są również uzgodnienia przekazywane w drodze indywidualnych wiadomości e-mail lub faksem.
 4. W razie zaistnienia sporu w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów, strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego rozwiązania sporu. W przypadku niemożności ugodowego załatwienia sporu strony ustalają właściwość Sądu właściwego dla siedziby PHU Partner - Katarzyna Bąkowska.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.